Landelijke doorbraak Agora-onderwijs: Are you qualified?

Gepubliceerd op 8 februari 2018 om 12:30

Eigenlijk vind ik dat Agora onderwijs een gecertificeerde vorm van onderwijs zou moeten zijn die in heel Nederland gevolgd kan worden waardoor er ‘landelijke’ dekking is. Elke leerling moet in staat om op redelijke afstand van zijn woonplaats Agora-onderwijs te volgen. 

Het lijkt me een zeer gewenste ontwikkeling dat Agora-onderwijs een standaard wordt met kwaliteitsborging waardoor je ook weet waar je in stapt als je voor Agora-onderwijs kiest.

Maar is dat een realistische gedachte of wishful thinking nu Agorascholen als paddestoelen in de lucht schieten en er geen beschermingsmechanisme is de kwaliteit te bewaken?

Over een aantal jaren vinden we in ‘Mijn woordenboek' en Wikipedia beschrijvingen van Agora-onderwijs: 'Onderwijsleerpoces dat uitgaat van volledige autonomie van het lerende kind' en 'Specifieke vorm van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij elke leerling een eigen leerroute kiest en wordt begeleid door Agoriaanse meesters met gecertificeerde methodieken'. In een uitgebreide beschrijving treffen we de eerste school, Agora Roermond©® aan, de grondleggers, de belangstelling van de Nederlandse overheid, de druk op het onderwijs om meer te personaliseren voor de leerling en de noodzaak tot een meer betekenisvolle rol van de leerkracht waar Agoraonderwijs een antwoord op is.

 

Op Youtube en via publieke zenders vinden we filmpjes terug met interviews op de vloer van Agora Roermond©®, met de grondleggers, met leerlingen en met bevindingen van ouders die hun verhaal vertellen over hun ervaringen met Agora Roermond©®. We vinden er de eerste afgestudeerden die vertellen hoe Agora Roermond©® hen heeft gevormd voor de rest van hun leven! En we vinden er de ervaringen van scholen die een verandertraject van enkele jaren hebben doorlopen om het Agora-onderwijs succesvol te verankeren in hun eigen organisatie.

 

Op zoek in de media vinden we krantenartikelen, en tweets onderwijsland waarin Agora Roermond©® genoemd wordt op fora, uitwisselingsbezoeken, workshops…. en we vinden officiële verklaringen van het Ministerie hoe vanuit Agora Roermond©® het Agora-onderwijs ontwikkeld is tot een gecertificeerde onderwijsmethode Agora©®

 

De realiteit van nu: ‘Landelijke doorbraak Agora, opmars gepersonaliseerd onderwijs niet meer te stuiten'. Ik lees in de media verschillende argumenten voor Agora-onderwijs zoals te weinig leerlingen, betekenisvolle invulling van de taak van de leerkracht, dichtbij huisonderwijs. En ik kom diverse andere vormen van gepersonaliseerd onderwijs tegen. De verschillende namen voor dit onderwijs (zoals Koers, Agora en kunskapsskolan) zorgen voor verwarring. Wat is nu Agora-onderwijs? En… dat wat die andere -nieuwe- scholen gaan doen, mogen we dat Agora-onderwijs noemen? Is Agora Roermond©® klaar voor landelijke uitrol van Agora-onderwijs?

 

Agora Roermond©® is 3,5 jaar onderweg en dit jaar is het eerste jaar waarin er gesproken kan worden over examenresultaten van een niet homogene groep (eind)examenkandidaten. In de afgelopen jaren is er niet alleen sprake van instroom vanuit groep 8, maar van zijinstroom en van instromers die vanuit de ruimte voor het op maat doen van examens een overtuigde keuze maken voor Agora Roermond©®. Het is dus nog steeds verrassend hoe de filosofie leidt tot verscheidenheid in belangstelling.

 

De coaches van Agora Roermond©® zijn inmiddels een vaste kern die zich steeds verder door ontwikkelt, individueel en gezamenlijk. Deze kern is het ‘broeinest’ die de filosofie toepast en het handen en voeten geeft. Er wordt kritisch gekeken naar hoe deze groep van coaches uitgebreid kan worden om te voldoen aan een groter aantal leerlingen, zodat de filosofie van werken behouden blijft. Als startend coach ben je een ‘beginner’, net als de groep 8 leerling; je bent niet zomaar van vandaag op morgen een Agoracoach! Je ontwikkelt je, net als de Agora leerling. Kortom, je wordt een Agoracoach op de werkvloer; er is nog geen ‘lerarenopleiding’ tot Agoracoach!

 

Methodieken zijn nog vrij kort ontwikkeld en in gebruik en zullen nog verder doorontwikkeld (moeten) worden om steeds beter afgestemd te raken op dat ‘persoonlijk’ onderwijs. Meting van vaardigheden, Target Proces, inspiratiesessies, verplichte basisvakken, dagstart. Alles is ooit met een bepaalde bedoeling begonnen en ontwikkelt zich op de dag van vandaag nog door. Er is continue spiegeling of de methodiek nog bijdraagt aan de filosofie met de groei die Agora Roermond©® doormaakt!

 

Er is een kritische grens aan de grootte van Agora Roermond©®, zowel aan de grootte van de coachgroepen als aan de inrichting van de ruimte om de filosofie ook fysiek vorm te geven. Er is tot nu toe nog geen jaar hetzelfde geweest, de groei dwingt tot aangepaste keuzes voor het plaatsen van de leerlingen, ruimte voor creativiteit en voor concentratie en focus, het wel of niet verplichten van inspiratiesessies… Waar ligt de balans tussen structuur en creativiteit en tussen vrijheid en regels?

 

Het traject tussen starter en eindexamenleerling, -van ontscholing als groep 8 leerling of zij-instromer tot enthousiaste Agoriaan die op basis van challenges zijn examens haalt- heeft nog meer tijd nodig om vloeiend te kunnen gaan verlopen! Organisatorisch is het expertteam na ‘ontscholing’ zijn plek aan het innemen en moet er hard gewerkt worden om aan de vraag naar ondersteuning in kennis en/of het aanreiken van kennis bij te kunnen benen. Eventjes een reguliere docent laten invliegen werkt niet, daarvoor is het nodig de leerkracht het gehele principe van Agora eerst te laten beleven, niet alleen ‘technisch’ te begrijpen! Tijdens het openhouden van de winkel wordt er door experts hard gewerkt om eindtermen te vertalen in challenges, zodat er op een Agoriaanse manier examen kan worden gedaan.

 

Agora Roermond©® dankt zijn huidige succes aan de continue doorontwikkeling van het gehele coachteam, ruimte van een bestuur voor ontwikkeling en enthousiaste leerlingen (en ouders) die mee-ontwikkelen. Aan de voorkant wordt kritisch gekeken of een leerling kiest voor Agora door meeloopdagen en intakegesprekken. Agora wordt ontwikkeld in een schoolgebouw dat al jaren vernieuwend onderwijs brengt. Geld en organisatie volgen de gevraagde ontwikkelingen en dat tempo moet hoog liggen. Het coachteam steekt vele uren en energie in dagelijkse coaching èn in doorontwikkeling. Vanuit organisatieverandering zou ik zeggen dat we hier alle factoren mee hebben voor succes! Zonder de duwers en trekkers binnen Agora Roermond©® zou er geen Agora zijn geweest, maar ook nu niet meer bestaan. Dus chapeau aan iedereen binnen Agora Roermond©®. Maar we zijn er nog niet!

 

Hoe zit het met die scholen die nu ook Agora-onderwijs willen gaan geven? Hebben zij al deze factoren voor succesvolle implementatie van de Agora-filosofie in huis? Is er voldoende speelveld gecreëerd door directie en bestuur om Agora tot ontwikkeling te laten komen? Zijn er trekkers aanwezig binnen de scholen die voldoende mankracht om zich heen hebben om Agora als eigen kern in te voeren? Is het personeelsmanagement zodanig vormgegeven dat er sprake kan zijn van zelfsturende teams en is er ruimte voor zelfontplooiing? Zijn er experts aanwezig die hun vakgebied kunnen vertalen naar challenges en begrijpen hoe zij Agora-leerlingen moeten begeleiden? Is er fysiek ruimte voor een Agora-plein? Ik maak me zorgen over een te ‘gretige’ implementatie op andere scholen van een nog niet volledig uitontwikkelde Agora-filosofie. En daarmee zie ik ook een kans op mislukking! Of het kind met het badwater weggooien!

 

Kwaliteitsbewaking van Agora onderwijs op nieuwe scholen is een must! In het bedrijfsleven worden concepten en producten eerst volledig getest voordat zij ‘marktrijp’ geacht worden. Vervolgens is patenteren, certificeren en copyright en wat nog meer mogelijk! Waarom kan zoiets niet met Agora-onderwijs? Ook al gaat het dan niet om een commercieel product, vervuiling ligt op de loer met een kans op mislukking als er nu te snel wordt gekopieerd en eigen invulling wordt gegeven aan Agora-onderwijs buiten Agora Roermond©®. Agora Roermond©® heeft de handen nog even vol aan haar eigen doorontwikkeling en het spannende jaar van ‘eerste resultaten’. Wie gaat de kwaliteit van Agora-onderwijs buiten Agora Roermond©® bewaken?

 

De meest kritische succesfactor in het geheel is de coach; Het team van coaches is de meest kritische succesfactor is. Waar ik me dan zorgen over maak is in hoeverre leerkrachten uit het reguliere onderwijs er klaar voor zijn een zelfstandige Agora-cel neer te zetten in een reguliere school. Als ik zie hoe ik als ouder nog regelmatig ‘last’ heb van overtuigingen uit het reguliere onderwijssysteem, hoe moet dat dan met leerkrachten op andere scholen die Agora-onderwijs gaan geven? Wat maakt dat we er vertrouwen in mogen hebben dat zij ook echt Agoriaans gaan coachen? Denk even terug aan mijn vergelijkend warenonderzoek waar ik ook coaches tegen kwam op reguliere scholen… Een workshop, een dag meelopen, het tot je nemen van de methodieken…. Zoals ik hierboven al aangaf, je bent niet van de ene op de andere dag een Agora-coach!

 

Het oprichten van een Agora-vereniging is een noodzakelijke stap om kwaliteit te borgen op alle scholen die de term Agora-onderwijs benoemen in hun onderwijsprogramma! Agora Roermond©® is de enige plek waar de pijlers van het Agora-onderwijs bepaald kunnen worden; het is het Agoralab waar we de komende jaren nog met een goede mengvorm van theorie en praktijk HET Agora-onderwijs® van de toekomst ontwerpen. Iedere school die de term Agora-onderwijs wil voeren is er dus bij gebaat om de kwaliteit met elkaar te bewaken en gezamenlijk door te ontwikkelen met de trekkersrol van Agora Roermond©®! Maar, dat legt veel druk neer bij Agora Roermond©® die al haar energie nog hard nodig heeft om de komende jaren Agora Roermond©® volledig neer te zetten! Het moeilijke is dat de kennis en ervaring nou eenmaal bij een kleine harde kern aanwezig is en een dag heeft nou eenmaal 24 uur. Al met al zou ik er meer gerust op zijn als er kwaliteitsbewaking zou komen en regie, zodat we over een aantal jaren een eensluidende definitie van Agora-onderwijs in “Mijn Woordenboek’ en op ‘Wikipedia’ vinden en we niet verrast worden met een vermelding op de ‘Staat van Onderwijs’ als een goede maar mislukte poging van gepersonaliseerd onderwijs.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.